Pravilnik o učešću na javnom konkursu „Ona sija“

Moda i lepota 20. dec 202117:16 > 29. dec 2021 13:24
Foto: Shutterstock

Pozivamo vas da se priključite našem konkursu i osvojite vredne nagrade. Sve što treba da uradite je da nam pošaljete video svog novogodišnjeg mejkapa. Mi ćemo izabrati pet najinteresantnijih i objavićemo ih na našim društvenim mrežama, na Fejsbuku i Instagramu.Posle četiri dana, naše čitateljke i pratioci će dati svoje glasove najboljima i po broju lajkova ćemo znati ko su favoriti. Majkapovi koji sakupe najviše lajkova na obe društvene mreže zbirno, osvojiće tri vredna AVON paketa.

Ovo je pravilnik za učešće u jagradnom konkursu „Ona sija“.

NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA JAVNOG KONKURSA

Organizator javnog konkursa je United Media Digital DOO, Beograd / Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115A, matični broj 21540005, PIB 111784091 (u daljem tekstu: Organizator).

NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

Javni Konkurs se organizuje pod nazivom ‘’Ona sija” (u daljem tekstu: Javni konkurs). Javni konkurs se organizuje preko naloga Organizatora na društvenoj mreži Instagram @Zadovoljna.rs (u daljem tekstu: Instagram nalog), stranici na društvenoj mreži Facebook @Zadovoljna.rs (u daljem tekstu: Facebook stranica), kao i putem slanja elektronske poruke na e-mejl adresu Organizator: [email protected].

Svrha konkursa je nagrađivanje najboljih videa koji predstavljaju spremanje za novogodišnju noć (u daljem tekstu: videi), a koji su po oceni redakcije portal zadovoljna.rs najkreativniji, a potom najpopularniji po broju lajkova na Instagram nalogu i Facebook stranici.

Redakcija utvrđuje rang-listu najboljih videa koji će proći u uži krug, a ukupan broj lajkova na Instagram nalogu i Facebook stranici utvrđuju ko od učesnika će dobiti nagradu u okviru Javnog konkursa, i objavljuje ih putem internet portala Organizatora: zadovoljna.rs.

Pobednicima – autorima pobedničkih videa biće dodeljeni paketi brenda Avon. Ukupno će biti tri pobednika, od kojih će jedan biti glavni, a dva će deliti drugo mesto. U skladu sa rangom, brend Avon će pokloniti vredniji i manje vredne pakete.

UČESNICI JAVNOG KONKURSA

Konkurs se organizuje putem pomenutih onlajn kanala komunikacije, a pravo učešća imaju svi punoletni građani/građanke sa prebivalištem u Republici Srbiji.

Učestvujući na Javnom konkursu učesnici prihvataju u celosti ovaj Pravilnik.

VREMENSKI OKVIR JAVNOG KONKURSA

Javni konkurs se sastoji iz četiri faze:

Slanje videa na e-mail adresu [email protected] do četvrtka 23.12. do 14h.

Izbor ukupno 5 najboljih videa koji se postavljaju na Instagram nalog i Facebook stranicu tokom četvrtka 23.12. i petka 24.12.

Proglašenje pobednika u ponedeljak 29.12 do 17h.

Dodela nagrada do u periodu od 10 radnih dana od proglašenja pobednika.

REDAKCIJA I ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG-LISTE

Redakcija koja vrši selekciju videa, odnosno uži izbor je sastavljen od renomiranih članova koji su novinari i urednici ženskih portala dugi niz godina, i to:

Ivana Stojanov - zamenica urednice portala zadovoljna.rs

Ana Kalaba - novinarka

Božica Luković - novinarka

Nevena Dimitrijević - novinarka

Selena Ribić - novinarka

(u daljem tekstu: Redakcija).

Redakcija utvrđuje rang-listu najboljih videa koji ulaze u uži izbor po kriterijumima najkreativniji i najrelevantniji sadržaj, a potom ih postavlja na Instagram nalog i Facebook stranicu, gde će se pobednički videi odrediti ukupnim brojem lajkova. Svi video koji uđu u uži izbor će biti objavljeni ili postavljeni na način propisan tačkom 4 ovog Pravilnika. Na kraju postoje 3 pobednička videa koja će biti nagrađivana.

VRSTE NAGRADA

Nagrade su paketi brenda AVON.

Glavna nagrada je robna nagrada - paket proizvoda brenda Avon u iznosu od 10.000 dinara.

Druga nagrada je robna nagrada brend - paket proizvoda Avon u iznosu od 7.000 dinara.

Treća nagrada je robna nagrada brend - paket proizvoda Avon u iznosu od 7.000 dinara.

DODELA I PREUZIMANJE NAGRADA

Organizator će po okončanju konkursa objaviti spisak pobedničkih videa na gore opisani način, a autore pobedničkih videa kontaktirati direktno slanjem elektronske poruke. Učešćem u ovom Javnom konkursu, učesnici se saglašavaju da budu kontaktirani na opisani način, u slučaju da budu izabrani kao pobednici.

Ukoliko nagrađeni odustane od preuzimanja nagrade, dužan je da o tome pismeno obavesti Organizatora. U ovom slučaju Organizator može da odluči da sa pronađe alternativno rešenje i da nagradu dodeli drugom učesniku, sledećem po plasmanu na rang listi komentara koji su ušli u uži izbor.

Dobitnik je u obavezi da u roku od dvadeset četiri (24) časa od primanja poruke od Organizatora, odgovori na nju i prihvati nagradu. U slučaju da dobitnik u navedenom roku (24 časa) ne obavesti organizatora o prihvatanju nagrade, gubi pravo na dobijenu nagradu i redakcija bira sledećeg dobitnika po istim pravilima.

Nakon prihvatanja nagrade, dobitnik Organizatoru deli svoje podatke: ime i prezime, kontakt telefon i broj lične karte. Dobitnik nagradu preuzima lično, dolaskom na adresu Organizatora ili na drugu adresu ako je tako dogovoreno sa Organizatorom i na uvid prilaže ličnu kartu.

Pobednici nagradnog konkursa nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedene u ovom Pravilniku. Nagrada se ne može zameniti za novac.

DISKVALIFIKACIJA IZ KONKURSA

Učesnici koji su prilikom prijavljivanja na konkurs pružili netačne podatke o sebi gube pravo na dalje učešće u konkursu, odnosno dodelu nagrade ako je u međuvremenu osvoje.

Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke isključivo su odgovorna za takvu zloupotrebu podataka.

Povod za diskvalifikaciju prijavljenog po odluci Organizatora mogu biti netačni podaci o očesniku Javnog konkursa.

Takvi videi se neće uzimati u obzir prilikom izbora koji ulaze u uži krug i ne mogu se kvalifikovati za nagrađivanje, a Organizator zadržava pravo, da po uočavanju i saznanju netačnih informacija o učeniku koje su gore opisane, pomenute videe isključi, samostalno ili po obaveštenju trećeg lica.

Svaki učesnik može da pošalje najviše jedan video. Osobe koje pošalju više od navedenog broja videa, neće učestvovati u izboru za pobednički video.

 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Organizator javnog konkursa, kao rukovalac u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 87/18, u daljem tekstu: ZZPL) obrađuje sledeće podatke od učesnika konkursa:

e-mejl adresu putem koje je poslat video, podatke koji su povezani sa tom e-mejl adresom

kontakt podatke: ime i prezime kontakt telefon i broj lične karte (važi samo za pobednike konkursa).

Organizator pomenute podatke koristi isključivo u svrhe propisane ovim Pravilnikom, odnosno radi objavljivanja videa koji su ušli u uži izbor i nagrađivanje pobedničkih videa u skladu sa odredbama ovog Pravilnika, dok je pravni osnov obrade ovih podataka neophodnost izvršenja Javnog konkursa (javnog obećanja nagrade), u smislu člana 12 stav 1 tačka 2) ZZPL.

Treća lica, primaoci podataka autora pobedničkih komentara su lica kod kojih se nagrade – poklon paketi realizuju sa liste opisane u Tački 7 ovog Pravilnika, i koriste ih samo u svrhe realizacije, i to ime i prezime, kontakt telefon i broj lične karte.

U odnosu na pomenute informacije Organizator primenjuje sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite, uključujući tu mere ograničenja fizičkog i logičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni podaci o ličnosti.

U zavisnosti od kategorije podataka, rokovi čuvanja su sledeći:

e-mejl adresa putem koje je poslat komentar, podaci koji su povezani sa tom e-mejl adresom – na primer naziv naloga i drugi podaci koje sam učesnik/učesnica o sebi podeli (za učesnike koje šalju komentare putem e-mejla) – čuva se u roku od 3 meseca od dana okončanja Javnog konkursa;

video zapis lika učesnika konkursa ili drugih lica koja se nađu na tom videu;

podaci koje o sebi podeli učesnik/učesnica konkursa;

javni podaci koji se vezuju za nalog na društvenoj mreži Instagram i/ili Facebook;

ime i prezime, kontakt telefon i broj lične karte – služi samo za potrebe identifikacije (važi samo za pobedničke komentare) –nakon finalnog preuzimanja nagrade.

Nakon isteka gore navedenih rokova, podaci o ličnosti se brišu ili anonimizuju, osim ako sam učesnik/učesnica optira da se ti podaci zadrže.

Učesnica je u svakom trenutku ovlašćena da kontaktira Organizatora putem navedenih kanala komunikacije i da zatraži pristup, izmenu, dopunu, ispravku, brisanje informacija, ograničenje obrade, da opozove pristanak, prigovori obradi, kao i da ostvari druga prava garantovana ZZPL poput obraćanja Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Budući da se Javni konkurs delimično organizuje i putem društvenih mreža Instagram i Facebook, koji takođe obrađuju Vaše podatke o ličnosti kao poseban rukovalac, molimo vas da se uputite u pravila privatnosti tih mreža.

Za sve što nije izričito regulisano ovim Pravilnikom, a tiče se zaštite podataka o ličnosti, primenjuje se Politika privatnosti Organizatora, dostupna putem ovog linka .

Učešćem na Javnom konkursu učesnici potvrđuju da su pročitali, razumeli i prihvatili ovu tačku Pravilinika, kao i navedenu Politiku privatnosti u odnosu na obradu podataka o ličnosti.

AUTORSKO PRAVO I DRUGA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Uzimanjem učešća na Javnom konkursu učesnica:

- potvrđuje i garantuje da je isključivi nosilac autorskog i srodnih prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, na sadržaj koje šalje na način propisan ovim Pravilnikom(u daljem tekstu sve zajedno označeno kao Delo);

- potvrđuje da je isključivo odgovoran za odnose sa svim trećim licima koja su posredno ili neposredno učestvovali u izradi Dela i da je regulisao sve obaveze, a naročito obaveze plaćanja koje uključuju, ali ne ograničavaju se na sve prihode, takse, honorare i sve ostale troškove prema tim trećim licima, odnosno izmirio sve obaveze u vezi sa izradom komentara, tako da može slobodno i neograničeno njima da raspolaže;

- se saglašava da Organizatoru, na neekskluzivnoj osnovi i bez naknade ustupi prava korišćenja na Delu;

- se posebno saglašava sa tim da je Organizator ovlašćen da iskorišćava Delo bez ikakvih vremenskih, prostornih i predmetnih ograničenja, kao i ograničenja po broju objavljivanja, uključujući ali se ne ograničavajući na preradu Dela, izradu tutorijala i drugih edukativnih materijala, objavljivanje Dela putem svih sadašnjih i budućih platformi bez ograničenja, -- -

-iskorišćavanje Dela u svrhe realizacije sopstvenih promotivnih aktivnosti, sve druge dozvoljene vidove iskorišćavanja Dela;

-se saglašava sa tim da je Organizator ovlašćen da vrši odgovarajuće prerade, modifikacije, prilagođavanja ili druge izmene na Delu, ako to zahtevaju tehnički ili drugi slični razlozi, uz puno poštovanje moralnih prava autora, ako on/ona optira da bude označena kao autor/autorka;

potvrđuje da je zakoniti nosilac prava na komentarima i da je ovlašćen da ih ustupa, te da je ovlašćen da dalje prenosi odnosno ustupa pravo na korišćenje (što se posebno odnosi, ali ne ograničava na Organizatora koji ima dalje pravo prenosa na svoja povezana i treća lica) na način definisan ovim Pravilnikom i da ista prava nemaju tereta i da nisu ograničena u korist trećih lica.

U slučaju postupanja učesnika suprotno datim garancijama iz ove tačke, i bilo kakvih zahteva trećih lica, učesnik je saglasan da brani i obešteti Organizatora od i protiv svih zahteva trećih lica za naknadu štete, gubitaka ili troškova, kao i da se će pružiti Organizatoru svu potrebnu zaštitu u vezi sa bilo kakvim pravnim uznemiravanjem Organizatora od strane trećih lica, kao i da će ga obeštetiti u punom iznosu u slučaju bilo kakvih potraživanja od strane takvih trećih lica.

ODGOVORNOST

Organizator se ne smatra odgovornim i neće snositi odgovornost za bilo kakve posledice, ako Internet platforma privremeno bude van funkcije usled više sile, odnosno usled događaja koji su van kontrole Organizatora.

Za objavljivanje sadržaja koji su protivni propisima, odgovaraće se u skladu sa zakonom.

PREKID KONKURSA

Javni konkurs se može prekinuti u slučaju više sile, kao i u drugim slučajevima u skladu sa zakonom, o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na Internet platformi ili drugih odgovarajućih kanala komunikacije.

PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene Pravila ovog Konkursa (Pravilnik), uz obavezu da takve izmene bez odlaganja objavi na internet platformi.

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

TikTok

Pinterest

Instagram