Iskoristi super priliku da dobiješ besplatan prenatalni test

prenatalni test
Foto: Bongkarn Thanyakij / Alamy / Alamy / Profimedia

Danas je dan za lepe vesti!

Portal Zadovoljna.rs organizuje konkurs u okviru kog će podeliti tri prenatalna testa. Njih će dobiti tri čitateljke koje pošalju najlepšu priču o tome kako su saznale da su trudne, kako su to saopštile partneru i kakva je bila njegova reakcija.

Priče nam šaljite na mejl [email protected]

Ovo je sjajna prilika da dobijete YOU51 prenatalni test.

A šta je online prenatalni test među mnoštvom „običnih“ prenatalnih testova?

Online prenatalni test za tebe znači sledeće:

* narudžbu završavaš online

* test plaćaš online, karticom, putem potpuno sigurnog servisa

* sve se završava online, što znači manje troškove za proizvođača, a i za tebe

* ne moraš da izađeš iz kuće do momenta vađenja krvi

* nema popunjavanja formulara i potpisivanja milion papira

* svu dodatnu komunikaciju i konsultacije obavljaš online putem tvog omiljenog kanala (email, Viber, WhatsApp, Messenger)

* test je online dostupan regionalno, u BIH, Srbiji i Hrvatskoj.

Više informacija o testu možete pronaći na veb adresi www.you51test.com.

Pogledajte i pravila konkursa.

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA JAVNOG KONKURSA

Organizator javnog konkursa je United Media Digital DOO, Beograd / Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115A, matični broj 21540005, PIB 111784091 (u daljem tekstu: Organizator).

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

Javni Konkurs se organizuje pod nazivom ‘’Tvoje iskustvo” (u daljem tekstu: Javni konkurs). Javni konkurs se organizuje preko mejl adrese Organizatora [email protected].

Svrha konkursa je nagrađivanje najboljih komentara koji odgovaraju na pitanje kreativnog konkursa (u daljem tekstu: komentar), a koji su po oceni redakcije portal zadovoljna.rs najkreativniji.

Redakcija utvrđuje rang-listu najboljih komentara koji će proći u uži krug, a dobitnici će biti objavljeni putem internet portala Organizatora: zadovoljna.rs.

Pobednicima – autorima pobedničkih komentara biće dodeljena tri prenatalna testa. Ukupno će biti tri pobednika, od kojih će svi biti podjednako rangirani.

3. UČESNICI JAVNOG KONKURSA

Konkurs se organizuje putem pomenutog onlajn kanala komunikacije, a pravo učešća imaju svi punoletni građani/građanke sa prebivalištem u Republici Srbiji.

Pravo učešća na Javnom konkursu nemaju zaposleni kod Organizatora, lica koja čine organe Organizatora, zaposleni i lica koja čine organe kod povezanih lica Organizatora, povezana lica Organizatora, kao i lica koja, na bilo koji način, učestvuju u organizaciji i realizaciji konkursa.

Učestvujući na Javnom konkursu učesnici prihvataju u celosti ovaj Pravilnik.

4. VREMENSKI OKVIR JAVNOG KONKURSA

Dostavljanje kreativnih komentara je na mejl adresu Organizatora u periodu od 18. 3 2023. do 23. 3. 2023.

Proglašenje dobitnika je 24. 3 2023. do 16h na internet portalu Organizatora.

5. REDAKCIJA I ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG-LISTE

Redakcija koja vrši selekciju komentara, odnosno uži izbor je sastavljen od renomiranih članova koji su novinari i urednici ženskih portala dugi niz godina, i to:

Dragana Pandurević Jovović – urednica portala zadovoljna.rs

Ivana Stojanov – zamenica urednice portala zadovoljna.rs

Božica Luković – novinarka

Nevena Dimitrijević – novinarka

Ivona Dubičanin – novinarka

(u daljem tekstu: Redakcija).

Redakcija utvrđuje rang-listu najboljih komentara koji ulaze u uži izbor, a potom ih postavlja na internet portal. Svi komentari koji uđu u uži izbor će biti objavljeni ili postavljeni na način propisan tačkom 4 ovog Pravilnika. Na kraju postoje tri pobednička komentara koja će biti nagrađivana.

6. VRSTE NAGRADA

Nagrada je prenatalni test (komada 3).

7. DODELA I PREUZIMANJE NAGRADA

Organizator će po okončanju konkursa objaviti spisak pobedničkih komentara na goreopisani način, a autore pobedničkih komentara kontaktirati direktno slanjem poruke. Učešćem u ovom Javnom konkursu učesnici se saglašavaju da budu kontaktirani na opisani način, u slučaju da budu izabrani kao pobednici.

Ukoliko nagrađeni odustane od preuzimanja nagrade, dužan je da o tome pismeno obavesti Organizatora. U ovom slučaju Organizator može da odluči da sa pronađe alternativno rešenje i da nagradu dodeli drugom učesniku, sledećem po plasmanu na rang-listi komentara koji su ušli u uži izbor.

Dobitnik je u obavezi da u roku od dvadeset četiri (24) časa od primanja poruke od Organizatora odgovori na nju i prihvati nagradu. U slučaju da dobitnik u navedenom roku (24 časa) ne obavesti organizatora o prihvatanju nagrade, gubi pravo na dobijenu nagradu i redakcija bira sledećeg dobitnika po istim pravilima.

Nakon prihvatanja nagrade dobitnik Organizatoru deli svoje podatke: ime i prezime, kontakt telefon i broj lične karte. Dobitnik nagradu preuzima lično, dolaskom na adresu Organizatora ili na drugu adresu ako je tako dogovoreno sa Organizatorom i na uvid prilaže ličnu kartu.

Pobednici nagradnog konkursa nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedene u ovom Pravilniku. Nagrada se ne može zameniti za novac.

8. DISKVALIFIKACIJA IZ KONKURSA

Učesnici koji su prilikom prijavljivanja na konkurs pružili netačne podatke o sebi gube pravo na dalje učešće u konkursu, odnosno dodelu nagrade ako je u međuvremenu osvoje.

Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke isključivo su odgovorna za takvu zloupotrebu podataka.

Povod za diskvalifikaciju prijavljenog po odluci Organizatora mogu biti netačni podaci o očesniku Javnog konkursa.

Takvi komentari se neće uzimati u obzir prilikom izbora koji ulaze u uži krug i ne mogu se kvalifikovati za nagrađivanje, a Organizator zadržava pravo da po uočavanju i saznanju netačnih informacija o učeniku koje su goreopisane, pomenute komentare isključi, samostalno ili po obaveštenju trećeg lica.

Svaki učesnik može da napiše najviše jedan komentar. Osobe koje pošalju više od navedenog broja komentara, neće učestvovati u izboru.

9. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Organizator javnog konkursa, kao rukovalac u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 87/18, u daljem tekstu: ZZPL) obrađuje sledeće podatke od učesnika konkursa:

• kontakt podatke: ime i prezime kontakt telefon i broj lične karte (važi samo za pobednike konkursa).

Organizator pomenute podatke koristi isključivo u svrhe propisane ovim Pravilnikom, odnosno radi objavljivanja pobednika koji su ušli u uži izbor i nagrađivanje pobedničkih komentara u skladu sa odredbama ovog Pravilnika, dok je pravni osnov obrade ovih podataka neophodnost izvršenja Javnog konkursa (javnog obećanja nagrade), u smislu člana 12 stav 1 tačka 2) ZZPL.

Treća lica, primaoci podataka autora pobedničkih komentara su lica kod kojih se nagrade – pokloni realizuju sa liste opisane u Tački 7 ovog Pravilnika, i koriste ih samo u svrhe realizacije, i to ime i prezime, kontakt telefon i broj lične karte.

U odnosu na pomenute informacije Organizator primenjuje sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite, uključujući tu mere ograničenja fizičkog i logičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni podaci o ličnosti.

U zavisnosti od kategorije podataka, rokovi čuvanja su sledeći:

• mejl adresa putem koje je poslat komentar, podaci koji su povezani sa tom mejl adresom – na primer, naziv naloga i drugi podaci koje sam učesnik/učesnica o sebi podeli – čuva se u roku od tri meseca od dana okončanja Javnog konkursa;

• javni podaci koji se vezuju za konkretni nalog na društvenoj mreži Instagram ili Facebook, kao i podaci koje je o samom/samoj sebi objavio/objavila učesnik/učesnica (za učesnike koji su odlučili da komentare upute putem ovih kanala komunikacije) – čuva se u roku od 3 meseca od dana okončanja Javnog konkursa;

• ime i prezime, kontakt telefon i broj lične karte – služi samo za potrebe identifikacije (važi samo za pobedničke komentare) –nakon finalnog preuzimanja nagrade.

Nakon isteka gorenavedenih rokova podaci o ličnosti se brišu ili anonimizuju, osim ako sam učesnik/učesnica optira da se ti podaci zadrže.

Korisnik je u svakom trenutku ovlašćen da kontaktira Organizatora putem navedenih kanala komunikacije i da zatraži pristup, izmenu, dopunu, ispravku, brisanje informacija, ograničenje obrade, da opozove pristanak, prigovori obradi, kao i da ostvari druga prava garantovana ZZPL poput obraćanja Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Za sve što nije izričito regulisano ovim Pravilnikom, a tiče se zaštite podataka o ličnosti, primenjuje se Politika privatnosti Organizatora.

Učešćem na Javnom konkursu učesnici potvrđuju da su pročitali, razumeli i prihvatili ovu tačku Pravilinika, kao i navedenu Politiku privatnosti u odnosu na obradu podataka o ličnosti.

10. AUTORSKO PRAVO I DRUGA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Uzimanjem učešća na Javnom konkursu učesnik:

• potvrđuje i garantuje da je isključivi nosilac autorskog i srodnih prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, na komentarima koje šalje na način propisan ovim Pravilnikom(u daljem tekstu sve zajedno označeno kao Delo);

• potvrđuje da je isključivo odgovoran za odnose sa svim trećim licima koja su posredno ili neposredno učestvovali u izradi Dela i da je regulisao sve obaveze, a naročito obaveze plaćanja koje uključuju, ali ne ograničavaju se na sve prihode, takse, honorare i sve ostale troškove prema tim trećim licima, odnosno izmirio sve obaveze u vezi sa izradom komentara, tako da može slobodno i neograničeno njima da raspolaže;

• se saglašava da Organizatoru, na neekskluzivnoj osnovi i bez naknade ustupi prava korišćenja na Delu;

• se posebno saglašava sa tim da je Organizator ovlašćen da iskorišćava Delo bez ikakvih vremenskih, prostornih i predmetnih ograničenja, kao i ograničenja po broju objavljivanja, uključujući ali se ne ograničavajući na preradu Dela, izradu tutorijala i drugih edukativnih materijala, objavljivanje Dela putem svih sadašnjih i budućih platformi bez ograničenja, iskorišćavanje Dela u svrhe realizacije sopstvenih promotivnih aktivnosti, sve druge dozvoljene vidove iskorišćavanja Dela;

• se saglašava sa tim da je Organizator ovlašćen da vrši odgovarajuće prerade, modifikacije, prilagođavanja ili druge izmene na Delu, ako to zahtevaju tehnički ili drugi slični razlozi, uz puno poštovanje moralnih prava autora, ako on/ona optira da bude označena kao autor/autorka;

• potvrđuje da je zakoniti nosilac prava na komentarima i da je ovlašćen da ih ustupa, te da je ovlašćen da dalje prenosi odnosno ustupa pravo na korišćenje (što se posebno odnosi, ali ne ograničava na Organizatora koji ima dalje pravo prenosa na svoja povezana i treća lica) na način definisan ovim Pravilnikom i da ista prava nemaju tereta i da nisu ograničena u korist trećih lica.

U slučaju postupanja učesnika suprotno datim garancijama iz ove tačke i bilo kakvih zahteva trećih lica, učesnik je saglasan da brani i obešteti Organizatora od i protiv svih zahteva trećih lica za naknadu štete, gubitaka ili troškova, kao i da se će pružiti Organizatoru svu potrebnu zaštitu u vezi sa bilo kakvim pravnim uznemiravanjem Organizatora od strane trećih lica, kao i da će ga obeštetiti u punom iznosu u slučaju bilo kakvih potraživanja od strane takvih trećih lica.

11. ODGOVORNOST

Organizator se ne smatra odgovornim i neće snositi odgovornost za bilo kakve posledice ako Internet platforma privremeno bude van funkcije usled više sile, odnosno usled događaja koji su van kontrole Organizatora.

Za objavljivanje sadržaja koji su protivni propisima odgovaraće se u skladu sa zakonom.

12. PREKID KONKURSA

Javni konkurs se može prekinuti u slučaju više sile, kao i u drugim slučajevima u skladu sa zakonom, o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na internet platformi ili drugih odgovarajućih kanala komunikacije.

13. PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene Pravila ovog Konkursa (Pravilnik), uz obavezu da takve izmene bez odlaganja objavi na internet platformi.

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

TikTok

Pinterest

Instagram